وزارت خارجه آمریکا: رژیم ایران مسئول هرگونه حمله احتمالی از سوی نیروهای نیابتی خود است

30 اردیبهشت 1398