ویلیام وکسلر: البغدادی کشته شد اما هنوز کار زیادی باقیست؛ گرایش به جهادگرایان سلفی ادامه دارد

07 آبان 1398