سازمان تجارت جهانی موضوع لغو موقت حق انحصار شرکتهای سازنده واکسن را بررسی می‌کند

16 اردیبهشت 1400