شصت سال از پرتاب موفقیت آمیز فضاپیمای اسپوتنیک گذشت؛ آغاز تسخیر فضا

12 مهر 1396