روز جهانی آزادی مطبوعات

14 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

امروز شنبه روز جهانی آزادی مطبوعات است. روزی که در سال 1993 توسط سازمان ملل متحد در حمایت از آزادی بیان تعیین شد. سازمان ملل متحد می گوید رسانه ها باید بتوانند در محیط امن و بدون هراس از انتقام و مجازات کار کنند.