نزدیک به نیمی از موارد جدید کرونا در جهان در ده روز اخیر در هند گزارش شد؛ مرگ سه هزار نفر دیگر

15 اردیبهشت 1400