یک کشتی باری غول پیکر باعث بند آمدن کانال سوئز و اختلال در نظم کشتیرانی جهانی شد

04 فروردین 1400