سازمان جهانی بهداشت می‌گوید مصونیت جهانی علیه کرونا تا آخر سال به دست نمی‌آید

25 دی 1399