۷ آوریل روز جهانی بهداشت

18 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۷ آوریل روز جهانی بهداشت نامگذاری شده است. در این روز دولت ها، سازمان ملل متحد و سازمانها ی غیر دولتی در زمینه آگاهی دادن به مردم جهان در زمینه بهداشت یک رشته فعالیت ها را انجام می دهند