در سالی که گذشت، تنها بیست درصد کشورهای جهان از آزادی برخوردار بودند

14 اسفند 1399