معضل فرار مغزهای کشورهای در حال توسعه

29 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرار مغزها معضلی نیست که منحصر به ایران باشد. در بسیاری از کشورهای رو به توسعه، مهاجرت متخصصان به کشورهای غربی رواج دارد. اما برخی از این کشورها به دنبال متوقف کردن این روند هستند.