نشست بهارهء بانک جهانی و صندوق بین المللی پول

22 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نشست بهارهء بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در جریانست. در حاشیه جلسات اقتصادی گفتگوهائی هم در زمینه های فقرزدائی تأمین زندگی بهتر برای شهروندان نابرابریها در تأمین بهداشت برای همه ایجاد شغل و بسیاری مسائل دیگر برگزار میشود.