افزایش دسترسی به دارو، برنامه سازمان بهداشت جهانی برای ریشه کنی ایدز

10 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز دهم آذر _ اول دسامبر، روز جهانی ایدز است. سازمان جهانی بهداشت و سایر نهادهای ملی و بین المللی سلامت، در این روز؛ با شعار "به صفر رساندن موارد جدید آلودگی و مرگ" بر ضرورت دسترسی همه افراد مبتلا، به دارو و خدمات درمانی ایدز تأکید می کنند. گزارش شیده رضایی