دیدگاه متضاد دوکارشناس درباره بررسی توافق اتمی در کنگره

20 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با نزدیک شدن پایان مهلت بررسی توافق اتمی ایران با جامعه جهانی در کنگره آمریکا، اندیشکده های آمریکا که مذاکرات اتمی را پی گیری کرده اند، هم اکنون سخت مشغول ارائه دیدگاههای خود درباره منافع و زیانهای تایید این توافق در نهاد قانونگذاری آمریکا هستند. گزارش از فرهاد پولادی