تجمع اعتراضی کارگران مقابل مجلس

01 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایندگان ۴۰ هزار کارگر معترض به شرایط کارگران در ایران روز سه شنبه مقابل مجلس دست به تجمع زدند. در سالهای اخیر کارگران از جمله به پایین بودن دستمزد اخراج و برخوردهای قضایی و امنیتی با تجمعات اعتراضی خود معترض بوده اند .