جلسه یکی از کمیته‌های فرعی مجلس نمایندگان آمریکا با موضوع نقش زنان در مقابله با تروریسم

09 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان در امور تروریسم و در جلسه ای تحت عنوان نقش زنان در مقابله با تروریسم نظرات چند کارشناس و مسئول پیشین دولتی را شنید. گزارش شهلا آراسته