زنان سرپرست خانواری که بیکارند

18 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در بین اقشار مختلف بیکاران در جامعه ایران گروهی هستند که در معرض آسیب های جدی تری قرار دارند. در برنامه هفتگی خیابان زندگی به معضل بیکاری در میان زنان سرپرست خانوار پرداختیم.