روز جهانی زن در آمریکا و دیگر کشورها چطور برگزار شد

17 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

وزیر خارجه آمریکا روز بین المللی زن را در آفریقا و با تاکید بر حمایت از خواست های زنان در این قاره و دیگر نقاط جهان گذراند.