سازمان بهداشت جهانی می‌گوید نابرابری در توزیع واکسن کرونا یک فاجعه بهداشتی و اخلاقی است

29 دی 1399