بحران آب در ایران وزرای دولت روحانی را به مجلس کشاند

22 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران وزرای نیرو و کشاورزی به همراه رئیس سازمان محیط زیست در جلسه غیرعلنی مجلس شرکت کردند تا گزارشی از بحران آب در ایران بدهند که به صورت مشکلی اساسی درآمده است. گزارش شهرام بهرامی