آیا بحران آب به اعتراضات سیاسی در ایران دامن می زند؟

10 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بحران آب در ایران می تواند به اعتراض های سیاسی منجر شود. این عنوان یک گزارش مشروح خبرگزاری رویترز درباره ارتباط میان اعتراض های مردمی سه ماه پیش به گرانی و بیکاری و پس از آن برخوردهای خشن ماموران امنیتی با کشاورزان معترض به سوء مدیریت های منجر به خشکسالی، بخصوص در اصفهان و خوزستان است.