بحران قطع آب و برق در ایران ابعاد گسترده تری پیدا کرد

19 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بحران آب و برق در ایران هر روزه ابعاد گسترده تری پیدا میکند و مسئولان حکومتی به دلیل تنگناهای مالی و فشار تحریمهای بین المللی، راهکار مناسبی برای حل چالشهای موجود ندارند.