دیدگاه واشنگتن – آمریکا: ما نگران برده‌داری از اویغورها در چین هستیم؛ دولت چین از کار اجباری خبر دارد

10 مهر 1399