دیدگاه واشنگتن – اشاره معاون مدیر آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا به کمک به کشورهای خاورمیانه برای پیشرفت و توسعه

23 مرداد 1399