دیدگاه واشنگتن - آمریکا خواستار تمدید ممنوعیت فروش تسلیحات به جمهوری اسلامی ایران است

05 تیر 1399