واکنش مجلس و قوه قضاییه به مصاحبه احمدی نژاد

03 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اظهارات محمود احمدی نژاد در تلویزیون ایران، واکنش منتقدان او را در مجلس و قوه قضاییه به همراه داشته است. وی در مصاحبه ای از عملکرد خود بخصوص در حوزه اقتصادی دفاع کرد و گفت رقبا و مخالفان برای فعالیت او مانع ایجاد می کنند. سخنان احمدی نژاد موجب اعتراض برخی نمایندگان مجلس و رییس قوه قضاییه ایران شد. گزارش از آرش سیگارچی.