VOA Tek - کشاورزی پیشرفته

05 اسفند 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سی سال آینده ، دو میلیارد نفر دیگر به جمعیت کره زمین اضافه میشود. تقاضای غذا، بویژه پروتئین افزایش خواهد یافت. در آزمایشگاه می توان یک مزرعه خوب ایجاد کرد، ولی آیا چنین مزرعه ای می تواند راهگشای تولید خوراک بیشتر برای افراد بیشتر باشد؟