رفتن مشحون ها از فدرراسیون بسکتبال

26 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رامین طهماسبی، کارشناس بسکتبال با ارزیابی عملکرد محمود مشحون و برادرش محمدرضا مشحون در راس فدراسیون بسکتبال در طی ۱۲ سال گذشته، حضور دولو، سرپرست جدید فدراسیون، به پرسشهای علی عمادی، کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا پاسخ داد.