مقاله رئیس بخش فارسی صدای آمریکا در نیویورک تایمز

05 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ستاره درخشش در مقاله ای در نیویورک تایمز با عنوان قانون شکنی در ایران برای دسترسی به اینترنت می پرسد اگر رهبران کشور می توانند آزادانه از اینترنت استفاده کنند چرا مردم برای استفاده از این آزادی باید مجبور به شکستن قانون و نقض مقرراتی شوند که هدف آن ها ممانعت از دسترسی به اطلاعات است