مذاکرات هسته ای: بیم ها و امیدها

30 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگوی بخش فارسی صدای آمریکا با دکتر نادر حبیبی استاد دانشگاه برندایس و کارشناس تحریمهای بین المللی علیه ایران