آیا نگرانی همپیمانان آمریکا فراتر از توافق اتمی با ایران است؟

28 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قدرتهای منطقه به مساله توافق اتمی با ایران فراتر می نگرند. توزان جدیدی در این منطقه در حال شکلگیری است ما به همپیمانانمان در منطقه می گوییم که در صورتی که ایران ظرفیت تولید سلاح اتمی نداشته باشد امنتر خواهد بود و اگر ایران از انزوا خارج شود نقش مثبت تری در روابط بین المللی بازی می کند.