نگاهی به آثار کارلوس باریا و عکسهایی از آوارگان کرد

06 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سی پنج سال پیش وقتی کارلوس باریا در آرژانتین متولد شد، دولت چین سیاست تک فرزندی را در این کشور به اجرا در آورد. او که اکنون عکاس رویترز در چین است