فراز و فرود زندگی یک ملکه به روایت تصویر

07 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عكسهای يادگاری رسمی و غير رسمی كه در طول ٧٦ سال زندگی ملكه سابق ايران توسط ٦٥ عكاس گرفته شده است، دست مايه چاپ كتابی است كه خانم منصوره پيرنيا در مهر ماه ١٣٩٣ آن را تاليف كرده است.خانم پيرنيا كه در اكثر سفرها همراه فرح پهلوی بود در باره عكسها و كتاب "چهره واقعی شهبانو فرح پهلوی" سخن مي گويد. ​