تاثیر خروج نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از افغانستان از نگاه دکتر کریم پاکزاد

27 فروردین 1400