حسن خیاط باشی: ایران یک حکومت اسلامی و خلیفه دارد؛ انتخابات فقط یک نمایش است

27 خرداد 1400