VOA Connect

02 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش هایی درباره افزایش تلاش زنان برای ورود بیشتر به کنگره آمریکا، حضور اقلیت های جنسی و نژادی در ارتش آمریکا، یک تاسیسات تحقیقاتی زیرزمینی، ساخت پناهگاه برای زندگی در زیرزمین در صورت بروز شرایط حاد و...