VOA Connect

16 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش هایی از یک شرکت بازیافت صدف و کمک آن به محیط زیست، یک مغازه دست دوم فروشی، یک شرکت مراقبت از هدررفتن منابع طبیعی و مواد غذایی، یک شرکت تولید همبرگر از ترکیب گوشت و قارچ و...