VOA Connect

13 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش هایی از بازپروی یک زوج معتاد به مواد مخدر، تولید غذاهای آماده رژیمی، استفاده از هنر برای کمک به بیماران سرطانی و گفتگویی با مجری مراسم "اسپلینگ بی"