VOA Connect

14 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آشنایی با یک یاریگر معتادان خیابانی، مصاحبه با چند معتاد در حال بازپروری، گفتگو با یک سازنده ساز اُرگ، برنامه ای برای آموزش موسیقی به نوجوانان خانواده های کم درآمد و...