VOA Connect - 194 بومیان آمریکا در تلاش برای حفظ هویت

22 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گزارش هایی درباره مراسمی سنتی در میان بومیان آمریکا، یک زیستگاه مصنوعی پروانه ها، یک پرورش دهنده سگ و روشی تازه در نمایش فیلم از راه بساوایی