VOA Connect 193 - خدمت به معلولان و نیازمندان

15 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گزارش هایی درباره خانواده ای با فرزندخوانده های نابینا، مزرعه ای برای استخدام معلولان، کمک جوانان به سالمندان و کهنه سربازان برای نوسازی محل مسکونیشان و سازمانی برای کمک کودکان و نوجوانان به نیازمندان.