VOA Connect

16 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سه گزارش درباره پی آمدهای تیراندازی در دبیرستان استونمن داگلاس در پارکلند فلوریدا: خانواده یی که دختر نوجوانشان را از دست داده اند، پسری که بعد از مرگ خواهرش به یک فعال ضد سلاح تبدیل شده، و موافقان و مخالفان آزادی حمل اسلحه در ایالت ویرجینیا