VOA Connect - 184

13 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گزارش هایی در مورد جلوگیری از خودکشی کهنه سربازان، مراسم اسکورت اجساد سربازان جانباخته، محوطه های امن برای خوابیدن بی خانمان ها، یک بستنی فروشی مخصوص و یک مدرسه تابستانه برای خوره ها.