VOA Connect - 165

04 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

با گزارش هایی درباره یک زن صخره نورد، یک زن متخصص مقابله با بحران، یک نوازنده زن در گروه موسیقی ارتش، گلخانه ای برای کشاورزی تحت کنترل، باغی برای پرورش گل ارکیده ، و یک کلاس آموزش رقص