VOA Connect - 155

24 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گزارش هایی درباره مجسمه سازی با مواد دورریز، نقاشی با گیرنده چهارم بینایی، زنی هنرمند که از جلسات دادگاه طراحی می کند، یک خلبان ویژه مناطق دورافتاده، یک آرایشگاه رایگان برای افراد بیخانمان و پرورش حشرات برای استفاده در مواد غذایی.