VOA Connect - 154

17 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش هایی درباره چند معتاد در حال بازپروری، یک چوبدار متخصص حراج دام، یک باغ بُن سای در واشنگتن دی. سی. و وضعیت کارکنان دولت فدرال در دوران تعطیل اجباری.