دیدگاه واشنگتن - دولت آمریکا می‌گوید مقابله با تهدید گسترش تسلیحات هسته‌ای،‌ نیازمند دیپلماسی و همکاری دقیق است

05 فروردین 1400