دیدگاه واشنگتن - آمریکا کودتای نظامی در برمه را محکوم می‌کند و خواستار آزادی بازداشت شدگان است

07 اسفند 1399