ویتنام یکی از قطب‌های تولید ماسک در جهان؛ تولید روزانه ۴۵ میلیون ماسک

24 مرداد 1399