جان بولتون از کلمبیا برای میزبانی از پناهجویان ونزوئلایی و پذیرش کمک های ارسالی آمریکا تشکر کرد

29 بهمن 1397